Werkwijze

Aanmelding

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op telefoonnummer 06-12917087 of via het contactformulier op deze website een bericht sturen.

Wanneer u zich met een verwijzing van uw huisarts bij de praktijk aanmeldt zal zo spoedig mogelijk met u een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Aan de telefoon maken we direct samen een korte inschatting of u hier “op uw plek zit.” Ik zal u dan ook kort vragen naar de aanmeldklachten, uw huidige situatie en mogelijke eerdere behandelingen.

Tussen de intake en de start van de behandeling zit geen wachttijd. Bij aanmelding zult u geïnformeerd worden over de dan geldende wachttijd totdat het intakegesprek plaats kan vinden. Indien dit meer dan 3 weken bedraagt zal ik u in principe adviseren om (in overleg met uw verwijzer of verzekeraar) naar andere mogelijkheden te zoeken. Indien in onderling overleg wordt besloten toch te wachten, en dit is in uw situatie verantwoord, dan zal ik u op mijn wachtlijst plaatsen en u zodra er een plek is uitnodigen voor een intakegesprek. Ook zal ik u informeren als er wijzigingen zijn in de eerder gegeven indicatie over de wachttijd.

Op dit moment vinden alle contacten via beeldbellen plaats. 

Actuele wachttijden

Op dit moment is er een aanmeldingenstop en plaats ik niemand op de wachtlijst. U kunt via de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van uw Zorgverzekeraar mogelijk bemiddeld worden naar een andere zorgaanbieder.

(datum: 1 april 2024)

Kennismaking en intakegesprek

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, meestal intakegesprek genoemd. Daarin brengen we samen uw problematiek en uw hulpvraag uitgebreider in kaart en wordt een (voorlopige) diagnose en indicatie gesteld voor een psychologische behandeling of psychotherapie binnen de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Beide behandelingen zijn binnen de praktijk mogelijk. We zullen bespreken wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie, en zullen daarbij zo goed mogelijk aansluiten.

U zult gevraagd worden om na de intake een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze worden gebruikt voor effectmeting van uw behandeling, maar zullen ook inhoudelijk met u worden besproken om samen nog beter zicht te krijgen wat uw problemen in stand houdt.

Advies voor therapie

In een adviesgesprek zal ik met u de tot dusver verkregen informatie doornemen en de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ik zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Samen nemen we de beslissing voor de therapievorm. Ik zal t.a.v. het behandelaanbod zo goed mogelijk aansluiten bij wat het meest effectief is bij uw klachten, maar ook wat het beste bij u aansluit. Samen komen we tot een behandelplan waarin klachten, doelen, aanpak en frequentie vermeld staan.

Een enkele keer kan het zijn dat we samen besluiten dat een andere behandelvorm of –setting beter geïndiceerd is. In overleg met u zal zorg gedragen worden voor een goede terugverwijzing naar de huisarts die u dan door zal verwijzen.

Van de intake- en onderzoeksgesprekken schrijf ik een verslag. Indien u hiervoor toestemming geeft zal ik uw huisarts, die meestal ook de verwijzer is, informatie over de intake toesturen en kort informeren over de afgesproken behandeling. Ook zal ik met hem of haar contact opnemen als er nog onduidelijkheden zijn op medisch vlak of wat betreft de door u gebruikte medicijnen. U weet ten alle tijden bij wie, wanneer en waarover informatie opgevraagd of verstrekt wordt. Dit gaat nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Behandeling

De behandeling zal, gebaseerd op het behandelplan, psychodynamisch (inzichtgevend of steunend structurerend) of cognitief gedragstherapeutisch of systemisch zijn. Ook EMDR en schematherapie behoren tot de mogelijkheden.

U krijgt extra gereedschap aangereikt om weer grip op uw problemen te krijgen en zo tot vermindering van uw klachten te komen. Tegelijk wordt waar nodig aandacht besteed aan zicht en grip op onderliggende dynamiek die de klachten in de hand kunnen werken, en het vergroten van vertrouwen om weer op eigen kracht grip te kunnen blijven houden.

We zullen samen regelmatig evalueren of de behandeling aansluit, en u ten aanzien van de in het behandelplan vastgelegde doelen vooruitgang boekt, en samen besluiten als het behandelplan bijgesteld moet worden, werkwijze en/of frequentie aangepast moeten worden, of er afgerond kan worden. Na afronding en zo nodig of wenselijk ook tussendoor zal de verwijzer opnieuw op de hoogte gebracht worden.

De therapie beëindigen

Over het algemeen besluiten wij samen in overleg wanneer de therapie stopt en zal dat zijn wanneer uw behandeling is afgerond of een bepaald doel is bereikt. Als cliënt staat het u uiteraard vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met mij te bespreken en de therapie op een goede manier af te sluiten. Ik zal de verwijzer voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven over het beëindigen van het behandeltraject en de behandelresultaten informeren. En samen zullen we ook bespreken of en op welke wijze nazorg nodig is. En er zal aandacht voor terugvalpreventie zijn. Daarna zal het dossier gesloten worden.