Praktische informatie

Locatie


Beschikbaarheid en bereikbaarheid

Ik ben in principe alle werkdagen bereikbaar op het aangegeven telefoonnummer en emailadres. Bij het achterlaten van een bericht op de voicemail, of bij voorkeur op de email, zal ik u zo spoedig mogelijk antwoorden.
Afspraken kunnen overdag en op een aantal dagen in de avonduren worden gemaakt.
Indien de praktijk voor meerdere werkdagen gesloten is, zal de praktijk door een collega waargenomen worden. Mijn vaste waarnemer is mevrouw M. van den Kerkhoff, tel. 06-12245992.
In geval van crisis buiten de kantoortijden van de praktijk kunt u het beste contact opnemen met de huisarts(enpost).

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega's bespreek, kunt u dat zeggen.

In mijn privacystatement staat aangegeven hoe ik met persoonsgegevens omga.

Uw dossier

Alle gegevens en verslagen van u zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Op dit dossier bestaat voor u het inzagerecht, zoals dat wettelijk geregeld is. Het dossier wordt, zoals eveneens wettelijk bepaald, na 15 jaar vernietigd.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 heeft de praktijk, net als iedere andere aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Zorgverzekeringswet, een kwaliteitsstatuut. De inhoud hiervan kunt u in de praktijk raadplegen.

Kwaliteitscriteria

Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychologen, de Beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk is in 2018 gevisiteerd en voldoet aan alle kwaliteitscriteria van de beroepsvereniging LVVP.

Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Een psycholoog en psychotherapeut is gebonden aan een beroepscode en het klachtenreglement. Indien u een klacht heeft over de behandeling en deze is middels onze gesprekken niet op te lossen, dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de LVVP.

Verplichte identificatie

Tijdens het eerste gesprek zal u gevraagd worden u met een geldig identiteitsbewijs te identificeren en uw verzekeringsgegevens (verzekeraar en polisnummer) te verstrekken. Deze gegevens zullen worden geverifieerd zodat waar mogelijk declaraties direct bij uw verzekeraar ingediend kunnen worden.

Een afspraak afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (via de telefoon, de voicemail of per email), zodat er nog gelegenheid is de vrijgevallen tijd op te vullen. Niet (of te laat) afgezegde afspraken (no-show) kunnen naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening worden gebracht. De kosten van no-show bedragen € 30 per afspraak.
Ik hanteer de betalingsvoorwaarden zoals die door de LVVP zijn opgesteld.

Financiering van de psychologische behandeling/ psychotherapie

Voorwaarde voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts of ander gerechtigde verwijzer waarbij ook een vermoede diagnose vermeld dient te staan op de verwijsbrief en of de behandeling in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ dient plaats te vinden.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
Dit is de zorg om niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/stoornissen vast te stellen en te behandelen. In de GBGGZ zijn drie behandeltrajecten: kort, middel en intensief.

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)
Dit is de zorg om complexe psychische aandoeningen/stoornissen vast te stellen en te behandelen.
Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor zowel de GBGGZ als de SGGZ. De kosten worden daardoor volledig vergoed. U dient wel rekening te houden met het eigen risico dat door de zorgverzekeraar met u verrekend wordt.

Behandeling van werkgerelateerde problemen, een aanpassingsstoornis, relatieproblemen of andere problemen zonder dat er sprake is van een DSM-V diagnose worden door de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Als u behandeld wilt worden voor een diagnose die niet onder verzekerde zorg valt of als u psychotherapie wilt en niet wilt dat de verzekering het betaalt dan is het tarief € 90 per sessie van 45 minuten.

Supervisie en leertherapie
Voor supervisie en leertherapie is het tarief € 90 per sessie van 45 minuten.